Giá trị cốt lõi

D&B Việt Nam phát triển được như hiện nay và còn phát triển hơn nữa trong các năm tiếp theo phần lớn là do những giá trị cốt lõi của công ty. Mọi nhân viên trong công ty đều làm việc, học tập và đào tạo theo các giá trị cốt lõi đó.

• Trung thành và trung thực: Trung thành với tổ chức với mục tiêu phát triển, trung thực với việc cung cấp và xử lý thông tin.

• Nhiệt tâm và nhiệt liệt: Tận tâm với thực hiện nhiệm vụ bằng tinh thần phối hợp cao nhất vì công việc chung. Nhiệt liệt hướng ứng các phong trào thiện nguyện, phong trào xã hội … Vun đắp, gìn giữ văn hóa D&B Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ các thành viên công ty cùng phát triển.

• Năng lực hội nhập: Là thành viên D&B Việt Nam sẽ có và phải có kiến thức chuyên môn vững vàng, sẵn sàng học hỏi để nâng cao nhận thức. Kỹ năng xử lý công việc, kỹ năng tương tác linh hoạt với một thái độ vì sự phát triển D&B Việt Nam. Không ngừng nâng cao năng lực đảm bảo sức đề kháng của D&B Việt Nam với những tác động bên ngoài.