D&B Việt Nam kính gửi tới Quý khách hàng Pháp luật, Thông tư, Nghị định của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về lĩnh vực Xây dựng. Quý khách vui lòng click vào link bên dưới để tải tài liệu về (hoàn toàn miễn phí):

 1. Luật xây dựng
 2. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng
 3. Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020
 4. Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
 5. Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
 6. Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
 7. Nghị định Về bảo trì công trình xây dựng
 8. Nghị định Về cấp giấy phép xây dựng
 9. Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 10. Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
 11. Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
 12. Quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng
 13. Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
 14. Về quản lý chất lượng công trình xây dựng
 15. Về quản lý vật liệu xây dựng
 16. Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 592015NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 17. Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Xây dựng