Pháp luật nhà nước về bất động sản:

  1. Luật kinh doanh Bất động sản
  2. Luật Quy hoạch
  3. Quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn Bất động sản
  4. Về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
  5. 03-2014-TT-BXD_Cách tính diện tích nhà chung cư
  6. 02_2016_TT-BXD_282744_Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
  7. Phân hạng và công nhận hạng nhà Chung cư
  8. Cải tạo và xây lại nhà chung cư
  9. Luật tiếp cận thông tin