Triết lý hoạt động

Để xây dựng D&B Việt Nam hoạt động ổn định, phát triển lâu bền, hướng tới xây dựng thương hiệu riêng chắc chắn chúng tôi phải tuân thủ những triết lý hoạt động đúng đắn và phụ hợp.

Triết lý của sự tuân thủ:Tuân thủ mọi quy định của pháp luật, các cam kết với Khách hàng – Đối tác và  những nguyên tắc quản trị nội bộ hướng tới mục tiêu “Bền chặt bên trong-Bền vững bên ngoài”.

Triết lý về sự hài hòa: Hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích cộng đồng. Cân bằng giữa phát triển và bảo tồn, phát huy giá trị thiên nhiên hướng tới sự hài lòng tối đa của Khách hàng – Đối tác. Xây dựng đáp ứng nhu cầu của khách hàng đồng thời đảm bảo các nguyên tắc về an toàn xây dựng, bảo về môi trường sinh thái và sức khỏe con người.

Triết lý về sự minh bạch: Mọi hoạt động tạo ra sản phẩm, tương tác và xử lý công việc tuyệt đối minh bạch để cùng phát triển, cùng thỏa mãn. Chính sách công ty rõ ràng, hoạt động công khai minh bạch, giải quyết thắc mắc của các đơn vị Đối tác và Khách hàng chu đáo nhiệt tình.